Sylvia1226

11 tekstów – auto­rem jest Syl­via1226.

Słuchaj

Słuchaj mnie
1.Słuchaj, słuchaj, słuchaj.
Próbuję cię dot­knąć, próbuję zro­bić coś, abyś zo­baczył , że jestem.
Wiem ,że chcesz mnie słyszeć,lecz nie wol­no ci.
Cho­ciaż wciąż uda­jesz to wiem cze­go chcesz, ja też te­go chcę.
Ref:Mów mi, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2011, 17:03

W każdym kłam­stwie znaj­du­je się ziaren­ko praw­dy. Więc co w ta­kim ra­zie ma­my brać na poważnie?? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 czerwca 2011, 15:08

Mo­ja pa­mięć krzyczy , wte­dy mogłaś więcej.
Chwy­ta mnie za ra­mię i bie­rze wstecz gdzieś.
Ro­bi to za często , ja za często te­go nie chcę.
I wiesz co? To mo­je przekleństwo... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 czerwca 2011, 19:35

Jak to jest?

Nikt nie wie jak to jest być pustym,
nie da­wać nic.
Nikt nie wie jak to jest nie mieć uczuć,
ze skały być.
Lecz me sny nie są puste.
i gdy za­pad­nie zmrok.
Wreszcie żyję, na no­wo przeżywam.
Wytężam [...] — czytaj całość

wiersz • 11 maja 2011, 16:26

Kłamstwo

1.Już więcej nic dzi­siaj nie powiem.

Co więcej nie rusza mnie to.

Nie wiesz co dzieje się w mej głowie.

Cza­sem też myślę sa­ma co?

Bo mam wrażenie , że mnie nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 maja 2011, 17:50

Przybądź

1. Kiedy za­sypiam widzę swe sny,
Ob­ce miej­sca, w nich jes­teś ty.
Pod­chodzisz do mnie, ocierasz me łzy
gdy płaczę.
Nie chcę budzić,wiem dob­rze, że
to co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 maja 2011, 17:36

Olej­my wszys­tko , liczy się tyl­ko to , co te­raz. Ty jes­teś blis­ko , więc mogę na­wet dziś umierać... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2011, 16:33

Więc za­cis­kam zęby i cho­wam per­spek­ty­wy . Wiedz ,że także Ciebie pocho­wałam ra­zem z nimi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 kwietnia 2011, 09:29

Nie mów mi

1.Za ok­nem deszcz, już daw­no wy­pala się słońce.
Za drzwiami cichy szept,już czas.
Wciąż gęsta mgła,co daw­no ko­jarzy się końcem.
Z końcem te­go, co we mnie trwa.

Ref:I nie mów mi,że nie jest źle,
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2011, 12:19

Czemu...?

Cze­mu wszys­tko nie jest wieczne?
Cze­mu życie mniej bajeczne?
Cze­mu odejść tak musiałeś?
I wy­boru sam nie miałeś?
Po­wiem, że mi Cię brakuje.
Bar­dzo Cię dziś potrzebuję.
Chodź nie byłeś bar­dzo bliski,
to w myślach mam wciąż przebłyski.
Te­go kiedy [...] — czytaj całość

wiersz • 4 kwietnia 2011, 19:10
Sylvia1226

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sylvia1226

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność